PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
Dispozicija za transport robe

Drumski transport

Avio transport

Železnički transport

Brodski transport

Zahtev za ponudu

Međunarodni transport

Ankete

Koje usluge su za Vas značajne?
Rezultati

Dispozicija za transport robe

transporta prema pomudi:

kojom ovlašćujem EVRO-LINE D.O.O. da u neše ime organizuje sledeće poslove

Ponuda br:
Broj dispozicije:
Podaci o firmi koja daje dispoziciju (pun naziv i adresa firme)
Matični broj:
PIB:
Kontakt osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vrsta željenog transporta:
Vrsta robe (trgovinski naziv):
Relacija:
Količina robe:
Vrsta pakovanja:
Težina (kg):
Zapremina robe m3 (dimenzije):
Broj koleta:
Vrednost robe u valuti:
Uslovi isporuke - paritet (incoterms 2010):
Datum utovara:
Tačan naziv pošiljioca:
Adresa utovara:
Odgovorno lice:
Telefon:
Adresa:
Tačan naziv primaoca:
Uputna stanica:
Odgovorno lice:
Telefon:
Osiguranje (ko osigurava, rizici):

Roba se uvozi i izvozi preko:

Granični prelaz:
Zahtevani špediter:
Posebni uslovi transporta (ADR, sanitarni na granici, fitosanitarni, veterinarsk
Troškove plaća (špediterske usluge, vozarina, skladišnina, pretovar):
Files larger than 5000 kb is not loaded.
If you have problems try downloading the smaller file size.
Prilog:
Posebne napomene i komentari:
Sigurnosni kôdIzgovor